Schone energie, VS

Een klas van de South Oregon University tijdens een trip over duurzaamheid en energie aan de LEED Certified Residence Halls dat deel uitmaakt van het CO2-creditsproject

Projectnaam
Campus Clean Energy en Energy Efficiency Projecten (CCEEP)
Projektstandort
VS – Muncie, Indiana; Urbana- Champaign, Illinois; Ashland, Oregon
Financier en leverancier
Second Nature
Standaard
Verified Carbon Standard (VCS)
Projectstatus
Operationeel
Portfolio
2018

Projectinformatie is afkomstig van de leverancier - correct vanaf Juli 2018

Over het project

De Campus Clean Energy and Energy Efficiency Projects (CCEEP) helpen hogescholen en universiteiten door heel Amerika CO2-credits te ontwikkelen en te marketen om zo hun campussen sneller CO2-neutraal kunnen maken. De opbrengsten uit de verkoop van CO2-credits worden geïnvesteerd in duurzaamheidsprojecten op campus die leiden tot lagere emissies en stimuleren gemeenschappen tot het ontwikkelen van schone, efficiënte energiesystemen. Om hun CO2-vermindering te kunnen verkopen moeten alle campussen kunnen aantonen dat hun CO2-emissies lager zijn geworden, hetzij over de hele campus d.m.v. emissies veroorzaakt bij elektriciteitsopwekking, of voor individuele gebouwen met een LEED®-certificaat1 die nationaal gezien in de top 15% van soortgelijke gebouwen staan. Credits worden gecertificeerd door de Verified Carbon Standard onder de VCS Campus Clean Energy Efficiency methodologie. De campagne staat open voor alle Amerikaanse universiteiten en hogescholen.

De South Oregon University (SOU) was de eerste universiteit in Oregon – en een van de eerste in Amerika – die 100 procent van zijn energieverbruik heeft vervangen door schone, hernieuwbare elektriciteit, en is de eerste universiteit in het land die 100% van haar watergebruik balanceert.

Wie zitten er achter het project?

Tussen 2014 en 2015 namen campussen van 11 Amerikaanse hogescholen en universiteiten deel aan de Campus Clean Energy Campaign die financiering verschafte voor de aankoop en het afboeken van geverifieerde COv-reducties die het resultaat zijn van hernieuwbare energie- en energiebesparingsprojecten op de deelnemende campussen. Gezien het succes van de oorspronkelijke campagne bestond op veel van de deelnemende campussen het voornemen om emissiereducties ook verder te blijven verifiëren en marketen. Dit leidde tot een tweede programma – het CO2-credit- en -aankoopprogramma (C2P2) onder leiding van Second Nature, een in Boston gebaseerde onderneming zonder winstoogmerk met als doel proactief en wereldwijd een duurzame en positieve toekomst op te bouwen aan de hand van leiderschapsnetwerken in het hoger onderwijs – in samenwerking met het Climate Neutral Business Network. BP Target Neutral is een overeenkomst aangegaan om CO2-credits uit dit tweede programma te kopen.

De pompkamer voor koude-warmteopslag van Ball State University – onderdeel van het Campus Clean Energy-project in de VS

Hoe draagt het project bij aan koolstofdioxidereductie?

Dit jaar worden drie universiteiten ondersteund door BPTN: Ball State University, Indiana, University of Illinois Urbana-Champaign Campus, en Southern Oregon University. Tezamen verlagen de drie campussen die momenteel deelnemen ongeveer 95.000 tCO2e aan emissie per jaar. Dit wordt bereikt aan de hand van een aantal verschillende energiebezuinigingsmaatregelen en -technologieën.

Ball State University (BSU) was in 2006 medeoprichter van de ACUPCC (American College & University Presidents’ Climate Commitment, die nu bekend staat als de Carbon Commitment) met als doel om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. De universiteit heeft 21.000 studenten en meer dan 100 campusgebouwen voor onderwijs, accommodatie en facilitaire diensten en besloot het grootste campus-wijde geothermische kringloopenergiesysteem op basis van aardwarmte te ontwikkelen. Het project moest de oude boilers op steenkolen en de koelwaterapparatuur vervangen en vergrootte de energie-efficiëntie met een factor 7. BSU heeft de jaarlijkse emissie geëlimineerd van 85.000 ton koolstofdioxide, 240 ton stikstofdioxide, 200 ton aan stofdeeltjes, 80 ton koolstofmonoxide en 1.400 ton of zwaveldioxide. Het netto resultaat is dat de algehele CO2-voetafdruk van de universiteit bijna gehalveerd is. BSU heeft de oorspronkelijke geverifieerde CO2-emissiereducties verkocht en BP Target Neutral heeft afgesproken om verdere vrijwillige credits van de universiteit te kopen. De installatie van het geothermische systeem vormt het eerste referentiekader voor het verdere Climate Action Plan van BSU dat gericht is op CO2-vermindering op drie belangrijke gebieden: transparantie van informatie, energiebesparing en elektriciteitsbronnen.

De University of Illinois Urbana-Champaign (UI) werd geprezen om zijn ‘groene’ bouwprocedures, de uitgebreide onderwijsprogramma’s op campus ter ondersteuning van duurzame werkwijzen en een transportprogramma met hybride- en flexfuelvoertuigen.

De campus van de University of Illinois Urbana-Champaign (UI) bestaat uit meer dan 600 gebouwen die onderdak bieden aan meer dan 40.000 studenten en medewerkers. In 2008 ondertekende ze de ACUPCC (die nu bekend staat als de Carbon Commitment) en heeft zich zo verplicht om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. In 2010 stelde de UI zich specifieke doelen ten aanzien van de duurzaamheid op de campus, en in 2015 had ze het energiegebruik van bestaande gebouwen met 20% weten te verminderen, de broeikasgasemissies van bestaande gebouwen met 15% en was 5% van de elektrische energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dit leverde de universiteit een gouden onderscheiding op in het Sustainability, Tracking, Assessment and Rating Systems (STARS) en een eerste plaats in de Big Ten Conference in het ‘Cool Schools’ programma van de Sierra Club. UI heeft zijn geverifieerde CO2-reducties voor 2011-2014 retrospectief verkocht en zo verdere emissiereducties op campus mogelijk gemaakt. BP Target Neutral heeft zich afgesproken de CO2-credits van de universiteit sinds midden 2014 te kopen. Voor de toekomst heeft de universiteit nieuwe vijfjarentargets opgesteld vanaf 2015 zoals hernieuwbare energie van 120.000 MWh/jaar uit energiebronnen met lage CO2-emissies en 12.500 MWh/jaar uit zonne-energie op de eigen campus. De universiteit werd geprezen om zijn ‘groene’ bouwprocedures, de uitgebreide onderwijsprogramma’s op campus ter ondersteuning van duurzame werkwijzen en een transportprogramma met hybride- en flexfuelvoertuigen.

South Oregon University (SOU) was in 2007 een van de eerste ondertekenaars van de ACUPCC (nu de Carbon Commitment genoemd) met als verplichting CO2-neutraal te worden tegen 2050. SOU was de eerste universiteit in Oregon — en een van de eerste in Amerika — die 100 procent van zijn energieverbruik heeft vervangen door schone, hernieuwbare elektriciteit, en is de eerste universiteit in het land die 100% van haar watergebruik balanceert. SOU heeft in 2010 een Climate Action Plan geadopteerd waarin staat aangegeven dat het doel van de universiteit is om de CO2-voetafdruk tegen 2020 met 10% te verminderen en met 100% tegen 2050. De universiteit produceert zelf hernieuwbare energie door middel van een 56-kW fotovoltaïsche zonnecollector die meer dan 70.000 kWh per jaar oplevert. Deze zonnecollector zorgt ervoor dat de universiteit in aanmerking komt voor een LEED Platina certificering voor haar Higher Education Center in Medford. Het Raider Village met LEED goudcertificering is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van duurzaam campusaccommodatie en bevat gezamenlijke daglichtruimtes, VRF-technologie en 153 kW aan zonne-energiepanelen. SOU-studenten hebben zichzelf een heffing opgelegd waarmee het voortdurende streven van SOU om de campus van schone, hernieuwbare energie te voorzien, wordt ondersteund. BP Target Neutral heeft een overeenkomst gesloten om de door de universiteit gegenereerde CO2-credits te kopen.

Belangrijkste voordelen

  • De opbrengst van verkochte CO2-credits wordt geïnvesteerd in duurzaamheidsprojecten op campussen, waardoor de prestaties van de scholen verder verbeterd worden. Aanzienlijke en langdurige vermindering van emissies is vaak duur. De CO2-markt biedt een bron van financiering voor deze projecten.
  • Naast de directe voordelen van CO2-emissies verminderen, brengen deze projecten positieve milieuvoordelen teweeg die zich in de loop der jaren zullen uitbreiden naar andere academische instellingen en andere gemeenschappen in de regio en staat.
  • Links: Ball State University is één van elf campussen in de VS die deelnemen aan het Campus Clean Energy-project dat gebruikmaakt van koolstoffinanciering om de deelnemende universiteiten te helpen CO2-neutraal te worden tegen 2050. De financiering wordt gebruikt om initiatieven op het gebied van koolstofdioxidereductie te bekostigen. Midden: LEED®-gecertificeerd gebouw van South Oregon University. Deze energie-efficiënte gebouwen zijn gebouwd volgens de LEED®-principes (Leadership in Energy and Environmental Design) en worden gesteund door het Campus Clean Energy-project in de VS. Rechts: Binnenin de Ball State District-energiecentrale controleert een technicus de prestaties van het warmtewisselaarsysteem.

  • De CO2-creditmethodologie vormt een nieuwe bron van financiering en aansporing die schone energie en innovatie op het gebied van efficiency op andere hogescholen en universiteiten in Amerika ondersteund.
  • CBelangrijke kennis wordt gedeeld en research gestimuleerd aan de hand van initiatieven, zoals de bijeenkomsten over geothermische systemen van Ball State University die gericht zijn op professionals, docenten en studenten. Deze conclaves bieden rondleidingen, praktische workshops, interne opleidingen en tentoonstelling van producten/apparatuur.
  • Studenten worden betrokken met meer dan 70 academische opleidingen die betrekking hebben op duurzaamheid in Illinois, terwijl Ball State een wedstrijd hield onder de studentenverblijven die leidde tot een 50.000 kWh reductie in energieverbruik in slechts vier weken in het winnende verblijf. Studenten aan Southern stemde ervoor zichzelf een heffing op te leggen ter betaling van hernieuwbare energiecredits (REC’s) om de aardgas- en elektriciteitsverbruik op de campus te compenseren. Deze REC’s werden vervolgens overgeboekt van gas en elektriciteit naar water, waardoor SOU de eerste Amerikaanse campus werd die 100% van alle watergebruik compenseerde.

Voor meer informatie: bptargetneutral@bp.com

  1. LEED (Leaderschip in Energy and Environmental Design) is een van de meest populaire certificeringsprogramma’s wereldwijd voor groene gebouwen.