Veestapelprojec, Mexico

Samenvatting project

Veehouderijen kunnen aanzienlijke milieuproblemen veroorzaken. CO2-emissies, stank, verontreiniging van water en bodem zijn allemaal gevolgen die kunnen voortvloeien uit het opslaan en verwerken van dierlijk afval. Deze varkenshouderijen pakken het probleem aan door de open bassins waaruit het gas gewoon kan ontsnappen te vervang met afgesloten vaten en het ontstane biogas af te vangen en af te fakkelen.

De plaatselijke gemeenschappen profiteren ook van deze verbetering in de afvalverwerking doordat de waterkwaliteit beter wordt en er meer werkgelegenheid is voor geschoolde arbeidskrachten bij de productie, installatie, bediening en het onderhoud van gespecialiseerde apparatuur.

These VER’s worden verkregen van een aantal gecombineerde projecten in Mexico en Brazilië.

Projectomschrijving

De projecten bestaan uit het vervang van de open bassins in beheersystemen voor dierlijk afval met afgesloten vaten. Dit levert een reductie op in broeikasgasemissies doordat het ontstane methaangas wordt afgevangen en afgefakkeld. De projecten, MX05-B-05, Jalisco en MX05-B-08, Sonora, zijn gevalideerde UNFCCC CDM projecten en gaan verder dan wat de regelgeving voorschrijft.

De pre-compliant VER’s worden gecertificeerd door TUV SUD conform het IPCC goedgekeurd Animal Waste Management Protocol en worden geregistreerd in een door het CDM goedgekeurd en door derden gecontroleerd datamanagementsysteem om dubbel tellen tegen te gaan.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Naast de milieuvoordelen ten gevolge van de emissiereducties leveren de projecten extra voordelen op zoals:

  • verminderde stankoverlast
  • verbeterde waterkwaliteit, hetgeen van wezenlijk belang is voor de menselijke gezondheid
  • permanente plaatselijke werkgelegenheid voor geschoolde arbeidskrachten in de fabricage, installatie, bediening en het lopend onderhoud van de gespecialiseerde apparatuur.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com