Afvangen Methaangas, Noord-Amerika

Samenvatting project

Methaan is een krachtig broeikasgas met een verwarmingsvermogen dat ongeveer 21 keer groter is dan dat van CO2. Op deze melkveehouderij in Wisconsin produceren koeien naast melk gemiddeld 112 kilogram aan methaangas per jaar. Vroeger werd alle mest afgevoerd naar open bassins waar men het liet wegrotten en van waaruit alle gassen direct de atmosfeer in ontsnapten, maar geld afkomstig uit de verkoop van CO2-compensatie heeft dit melkbedrijf in staat gesteld om een anaerobe vergistingsinstallatie te bouwen en alle mest wordt hier naartoe afgevoerd als de koeien om de beurt op de melkcarousel worden geplaatst. De hierdoor onstane energie levert stroom op voor het melkbedrijf en het teveel wordt afgevoerd naar het plaatselijke spanningsnet. Holsum dairies levert zelfs voldoende stroom op om in de behoefte van de dichtsbijgelegen plaats met 600 inwoners te voorzien.

Projectomschrijving

De koeienmest van de Holsum Irish en de Holsum Elm melkveehouderijen wordt ingezameld. De mest wordt dan gescheiden in vloeibare en onvloeibare componenten. De solide componenten worden verwerkt in de anaerobe vergistingsinstallatie en het hierin ontstane methaangas wordt afgevangen in een tank. Het biogas wordt gecomposteerd om stroom op te wekken. Restproducten uit dit proces kunnen vervolgens op duurzame wijze op de boerderij worden gebruikt. Droge mest wordt gebruikt als ligstro voor de koeien en de vloeibare mest als goedkope, plaatselijk verkregen, natuurlijke meststof.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Naast een vermindering van broeikasgassen draagt het project bij tot duurzame ontwikkeling door:

  • het elimineren van open mestbassins die stankoverlast en gevaar op door vector overdraagbare ziektes opleveren
  • kosten voor de boeren te verlagen door ligstro en natuurlijke meststoffen te leveren
  • aan de hand van gesloten vergistingsinstallaties de hygiëne op de veehouderijen te vergroten.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com