Van stortplaats tot gas, Thailand

Samenvatting project

De Rachathewa stortplaats bevindt zich 30 km ten oosten van de Bangkok Metropolitan Area. Toen de stortplaats nog operationeel was, kwam er dagelijks zo’n 3.500 ton (of 16.667 kubieke meter) vast huishoudelijk afval binnen.

Er kunnen gigantische hoeveelheden methaangas uit stortplaatsen vrijkomen, hetgeen schadelijk is voor het milieu en de plaatselijke luchtkwaliteit aantast. Er zijn op dit moment nog geen regelgevende of contractuele vereisten voor het afvangen of verbranden van stortgas in Thailand en illegale stortplaatsen kunnen er verder ook toe leiden dat het grondwater of plaatselijke ecosystemen worden aangetast door mogelijk gevaarlijk percolaat.

De Rachathewa stortplaats is de eerste sanitaire stortplaats in Thailand. Sanitaire stortplaatsen zijn stortplaatsen waar het afval wordt gescheiden van het milieu totdat het biologisch en fysiek volledig is afgebroken – waardoor het vrijkomen van schadelijk percolaat wordt voorkomen. Stortgasprojecten leveren hernieuwbare energie op door het methaan dat tijdens de rottingsproces ontstaat af te vangen en te gebruiken om schone energie op te wekken.

Projectomschrijving

De projectontwikkelaar, Jaroensompong Corporation, heeft een stortgasafvangsysteem en een 1MW elektriciteitsgenerator op locatie in Rachathewa geïnstalleerd. Afgevangen stortgas wordt gebruikt als brandstof voor de generator. Een eventueel overschot aan gas wordt afgefakkeld. De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan de Metropolitan Electricity Authority onder een stroomleveringsovereenkomst. Naar verwachting zullen de broeikasgasemissies over een periode van tien jaar met ongeveer 470.000 tCO2e afnemen aangezien het door het project afgevangen methaangas zowel afgefakkeld wordt en als vervanging van fossiele brandstoffen dient bij het opwekken van elektriciteit.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

The Rachathewa landfill gas project contributes to sustainable development locally by;

  • de luchtkwaliteit te verbeteren door verontreiniging tegen te gaan
  • stankoverlast te verminderen
  • waterbronnen te beschermen
  • een gedeelte van de fossiele brandstof te vervang met methaangas om elektriciteit in Thailand op te wekken.
  • de ontwikkeling van een hernieuwbare energiesector te ondersteunen
  • bodemsanering van het stortplaats, die uiteindelijk als recreatiegebied zal worden gebruikt
  • het creëren van langetermijnwerkgelegenheid.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com