Composting facility, Australia

Samenvatting project

Het storten van organisch afval op onbeheerde stortplaatsen leidt tot een aanzienlijke uitstoot van methaan in de atmosfeer. Natural Recovery Systems heeft een proces ontwikkeld waarbij organisch afval wordt herleid naar afgesloten vaten en gecomposteerd, waardoor er geen emissies vrijkomen.

Het project reduceert verder de vraag van de gemeenschap naar stortplaatscapaciteit, vangt verontreinigd water op dat anders het grondwater zou kunnen aantasten en recycleert dit en vermindert stankoverlast en de aantrekkingskracht voor ratten, muizen, vogels en vliegen.

Projectomschrijving

Het project is in september 2001 van start gegaan en reduceert broeikasgasemissies door organisch afval uit de stortplaats naar afgesloten vaten te leiden, waardoor er geen methaan in de atmosfeer vrijkomt.

De emissiereducties worden gecontroleerd door GHD Pty Ltd onder het Australian Greenhouse Office (AGO) ‘Greenhouse Friendly’ initiatief dat gecertificeerd wordt door het Australian Federal Government Department of Environment and Heritage (departement van de Australische federale overheid voor het milieu en erfgoed). De accreditatie waarborgt zowel de regelgevende als financiële additionaliteitscriteria. Het ‘Factors and Methods Workbook’ van AGO vormt de basis voor berekeningen en de verrekening vindt plaats in overeenstemming met de Australian Greenhouse Office’s Greenhouse Friendly Project Requirements. Deze zijn gebaseerd op het ERUPT-programma dat overeenkomt met de WRI/WBCC methodes en eenzelfde nauwkeurigheidsniveau heeft.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Naast een reductie in emissies biedt het project nog andere voordelen op het gebied van duurzaamheid:

  • schadelijke stoffen van plaatselijke stortplaatsen worden opgevangen waardoor de belasting op het milieu, zoals methaanemissies, en gevolgen voor het oppervlaktewater, grondwater en de omwonenden, afneemt.
  • waardevolle voedingsstoffen die plantgroei bevorderen wanneer ze aan de grond worden toegevoegd, worden gerecupereerd
  • compost vebetert de bodemstructuur
  • compost bevat goede vochtbehoudende eigenschappen.
  • ziektes die via de grond worden doorgegeven, worden tegengegaan
  • onze afhankelijkheid van pesticides en kunstmest neemt af
  • de behoefte aan grotere stortcapaciteit neemt af.0

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com