Biomassa, Thailand

Samenvatting project

Agrarisch afval zoals rijstdoppen, houtsnippers en palm- en kokosschillen is in Thailand in overvloed aanwezig. Dit afval – ook wel biomassa genoemd – wordt normal gesproken in de velden verbrand en achtergelaten om te rotten, waarbij CO2 vrijkomt.

De Kangwal Polyester Company in de provincie Phetchaburi gebruikt deze biomassa om warmte-energie mee op te wekken. Deze thermische energy wordt gebruikt als proceswarmte in de vorm van thermische olie bij het polyesterproductieproces. Dit in tegenstelling tot de normale praktijk waarbij steenkool wordt gebruikt voor het opwekken van warmte-energie en dit alternatieve gebruik van biomassa als brandstofbron levert aanzienlijke CO2-reducties op.

Projectomschrijving

Kangwal Polyester Co. Ltd. is een Thais bedrijf dat polyester chips, gedeeltelijk verstrekt garen, stapelvezel en getextureerd garen produceert.
Dit project is voornamelijk gericht op het verminder van broeikasgasemissies door de petroleumbranders in Bunker C gedeeltelijk te vervang door één biomassabrander. Het doel is om 16.000 liter olie die dagelijks nodig zijn voor bunker te vervang. Dit staat gelijk aan 5.280.000 l/jaar oftewel een reductie in broeikasgasemissies in de orde van 15.619 ton CO2-equivalent per jaar. De bestaande Bunker C oliebranders voldoen volledig aan de bestaande regelgeving voor milieuverontreiniging, werken efficient en hebben een resterende levensduur van ongeveer 20 jaar. De boilers in bunker C hadden vervang kunnen worden door boilers op steenkool, hetgeen de meest economische optie was, maar Kangwal Polyester Co. Ltd. heeft voor een duurzame en milieuvriendelijke oplossing gekozen.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Dit project draagt bij aan de plaatselijke duurzame ontwikkeling door:

  • meer werkgelegenheid te scheppen in de agrarische sector voor het verzamelen, verwerken en leveren van biomassa.
  • een duurzame markt te creëren voor agrarisch afval, hetgeen betere monetaire voordelen heeft voor de boeren waardoor deze beter in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
  • de luchtkwaliteit te verbeteren doordat de biomassa effectief gebruikt en niet op de velden verbrand wordt
  • de emissie van zwavel- en stikstofoxiden evenals de emissie van broeikasgassen aanzienlijk te verminder.
  • de behoefte aan fossiele brandstoffen in Thailand te verminderen.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com