Biogas, Nederland

Samenvatting project

Noord-Brabant en Limburg zijn provincies met veel landbouw waar zich het merendeel van varkenshouderijen bevindt. Nu heeft dit van origine agrarisch gebied en de concentratie vee geleid tot een situatie waarin de hoeveelheid mest niet langer volledig kan worden verwerkt op de plaatselijke velden omdat de grond de absorbtielimiet voor stikstof heeft bereikt.

Dierlijk afval wordt gewoonlijk verzameld in grote open bassins voordat het op de landbouwgrond wordt gespreid als mest. Deze praktijk kan nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en de plaatselijke ecosystemen en leidt er ook toe dat grote hoeveelheden methaan vrijkomen. Methaan is een krachtig broeikasgas en heeft een aardopwarmingspotentieel dat 21 keer groter is dan dat van CO2.

Het project bestaat uit de constructie van een biogasfaciliteit in de buurt van een kluster van vijf boerderijen in Nederland. Hier wordt hernieuwbare energie opgewekt waardoor de methaanemissies worden gereduceerd en er geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn voorj het verwarmen van de gebouwen.

Projectomschrijving

De vijf boerderijen in het project hebben onder leiding van het agrarisch onderzoekstation dat verbonden is aan een van de boerderijen een nieuwe aanpak voor methaanbeheer geadopteerd.

Er werden afgesloten vaten en gecombineerde warmte-elektriciteitscentrales voor het afvangen en de verwerking van het methaangas. De varkensmests wordt direct naar de vaten geleid waar de methaan wordt opgevangen en vervolgens gebruikt voor de productie van warmte en elektriciteit in de centrales.
Deze variëren in capaciteit van 0,3 tot 3,5 MW and en leveren elektriciteit aan het elektriciteitsnet en verwarming voor de gebouwen ter plaatse.
Een verder voordeel van het project is dat de verwerkte mest die aan het einde van het proces overblijft van veel hogere kwaliteit is dan de mest uit de open bassins.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Het Sterksel biogasproject draagt bij tot duurzame praktijken door:

  • innovatief onderzoek en innovatieve ontwikkeling op dit gebied te steunen en technologieën aan te passen voor gebruik in ontwikkelingslanden
  • een kennis- en opleidingscentrum op te zetten waar mensen vanuit heel Europa en zuid-oost Azië komen om meer te leren over het project
  • de plaatselijke luchtkwaliteit te verbeteren
  • de plaatselijke bodemkwaliteit te verbeteren
  • een kunstmest te creëren die rijk is aan voedingsstoffen als bijproduct van het proces.
  • langdurige werkgelegenheid te scheppen
  • de behoefte aan door fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit in Nederland te verminder.

Voor meer informatie: targetneutral@bp.com