Additional project benefits

Extra voordelen CO2-compensatie geschat op $664 per credit

Volgens onderzoek dat in 2014 werd gepubliceerd levert het compenseren van een ton koolstofdioxide een extra voordeel van $664 op voor de gemeenschappen waar de koolstofreductieprojecten plaats vinden.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Imperial College London in samenwerking met ICROA (International Carbon Reduction and Offsetting Alliance – Internationale Alliantie voor koolstofvermindering en -compensatie), toont aan hoe de aankoop van carbon credits economische ontwikkelingsmogelijkheden schept, een bijdrage levert aan milieubehoud en mensenlevens verbetert onder andere door besparingen op huishoudelijke uitgaven, gezondheidsvoordelen en de verbetering van waterbronnen.

De hoeveelheid koolstof die door deze projecten wordt verminderd wordt al jarenlang streng gemeten en onafhankelijk gecontroleerd, maar tot op heden heeft er nog geen academisch onderzoek plaatsgevonden naar de verdere gevolgen van koolstofcompensatieprogramma’s. Uit dit onderzoek blijkt dat elke ton koolstofcompensatie extra voordelen heeft – zoals armoedebestrijding, ontwikkeling van infrastructuur en natuurbehoud – ter waarde van $664, hetgeen betekent dat bedrijven die vrijwillig hun koolstofemissies compenseren een grotere bijdrage leveren dan zo op het eerste oog lijkt.

De resultaten van het onderzoek tonen eveneens aan dat bedrijven met een koolstofcompensatieprogramma zakelijke voordelen melden, zoals een beter merkimago, meer betrokken medewerkers en marktdifferentiatie.

“De vrijwillige koolstofcompensatiemarkt is een slimme kans die bedrijven kunnen benutten als onderdeel van hun duurzaamheidsstrategieën,” aldus ICROA Programmadirecteur Sophy Greenhalgh. “Dit onderzoek toont aan dat compensatieprogramma’s talloze bedrijfsdoelstellingen verwezenlijken, zoals medewerkerbetrokkenheid en besparingen d.m.v. efficiënt gebruik van hulpmiddelen, en naast het verminderen van emissies ook nog een positieve bijdrage leveren aan lokale gemeenschappen.

“Aan de hand van de laatste boekhoudkundige methoden voor natuurlijk kapitaal hebben we kunnen aantonen wat de lokale impact is van compensatieprojecten,” verklaart Yiannis Kountouris, een milieu-econoom aan Imperial College.

Een betere identificatie en meting van de extra sociale voordelen van het aankopen van carbon credits zou meer overheden, bedrijven en particulieren kunnen aanmoedigen om te investeren in projecten die een wezenlijk verschil maken voor gemeenschappen over de hele wereld en tegelijkertijd de uitstoot van gevaarlijke koolstofgassen verminderen, meldt het rapport. U kunt hier het rapport (in het Engels) in zijn geheel downloaden.
.