Juridische verklaring

Hieronder worden de voorwaarden voor het gebruik van de BP Target Neutral website omschreven. Tenzij anders vermeld zijn verwijzingen naar “BP” verwijzingen naar BP International Limited. De informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of toepasselijk is op de omstandigheden van een bepaalde zaak. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen (met uitzondering van frauduleuze misrepresentatie) op deze website en u bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website.

Niet verantwoordelijk voor nieuws en informatie

U stemt ermee in dat de informatie die wij u (direct of indirect aan de hand van een externe informatieverstrekker) bezorgen alleen voor persoonlijk gebruik is en dat u deze informatie in geen enkele vorm zult doorgeven of opnieuw uitgeven. U accepteert dat de informatie wordt verkregen van bronnen die wij betrouwbaar achten, slechts op “basis van beschikbaarheid” voor uw gemak verstrekt wordt en dat wij, noch enige andere informatieverstrekker geen enkele garantie geven dat deze informatie juist, volledig of actueel is. BP en alle aan haar gelieerde maatschappijen wijzen alle aansprakelijkheid van de hand voor enige onnauwkeurigheid, fout of vertraging in, of het weglaten van om het even welke informatie of boodschap of voor het niet voldoen van of een onderbreking in dergelijke informatie of boodschap, hetzij te wijten aan nalatigheid of verzuim van de kant van BP of een aan haar gelieerde maatschappij, aan “force majeure” of aan elke andere reden dan ook die redelijkerwijs buiten onze controle is. Hoewel BP en alle aan haar gelieerde maatschappijen alle redelijke pogingen ondernemen om informatie van betrouwbare bronnen te verkrijgen, maken wij geen enkele bewering noch worden er garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van enige informatie op deze website. Informatie, meningen en de overige inhoud van deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden. Met uitzondering van persoonlijke informatie, die overeenkomstig onze privacyverklaring zal worden behandeld, behouden wij het onbeperkte recht voor om de informatie die u ons bezorgt op welke wijze dan ook te gebruiken. Deze informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Eigendom van de auteursrechten van deze website

De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op en alle downloads van deze website zijn eigendom van BP of haar dochtermaatschappijen tenzij anders vermeld wordt. Alle rechten voorbehouden. BP International Limited, Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7BP, Verenigd Koninkrijk. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende auteursrechten. Wij geven u toestemming om als noodzakelijke, incidentele handeling bij het bekijken van deze website kopiën ervan te maken en tevens om afdrukken te maken voor persoonlijk gebruik van zo veel van de website als redelijk is voor persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik is streng verboden. Deze website mag niet geframed worden, noch mag er een link worden aangelegd naar een andere dan de thuispagina tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Eigendom van handelsmerken

BP, het BP-schild en het Helios merk zijn handelsmerken van BP p.l.c., de Amoco Toorts en Ovaal zijn handelsmerken van BP Products North America Inc. en ARCO en de ARCO vonk zijn handelsmerken van de Atlantic Richfield Company. Castrol Limited is de eigenaar van het woord Castrol en het Castrol logo. BP p.l.c. is de eigenaar van het Burmah Castrol logo.

Gebruik van hyperlinks

Noch wij noch onze dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, inclusief de websites via welke u op onze website terecht bent gekomen of waarop u via onze website bent terechtgekomen. Wij wijzen elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites of links van de hand. Waar wij een hyperlink naar een externe website geven, wordt dit gedaan omdat wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke website informatie bevat of kan bevatten die relevant is voor de informatie op onze website. Een dergelijke hyperlink wil niet zeggen dat BP of haar dochterondernemingen de website van de externe partij of de erop aanwezige informatie hebben bestudeerd of goedgekeurd – het kan in bepaalde gevallen zelfs zo zijn dat een hyperlink u doorverbindt naar externe websites met de standpunten die in strijd zijn met de standpunten op onze website of op andere manieren gangbaar binnen BP en haar dochterondernemingen.

Welk recht is van toepassing op deze website

Op uw gebruik van deze websites en downloads ervan, alsook op deze voorwaarden, is het recht van Engeland en Wales van toepassing. De rechtbanken in Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie over elk dispuut voortkomend uit uw gebruik van deze website. In het geval dat een, of een onderdeel van een van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of in enige mate onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze voorwaarde met betrekking hiertoe gescheiden worden van de overige voorwaarden die zullen blijven gelden en uitvoerbaar blijven in de hoogste wettelijk toegelaten mate.